นางสาวรอหนี สตันน๊อต

อายุ 36 ปี   สาขา :สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน
ทีอยู่ : 88 หมู่ที่ 2 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ. สตูล
โทร.0889162940