นางอ้อย นุ้ยน้ำวงศ์

อายุ 51 ปี   สาขา :สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 10 ต.กำแพง อ.ละงู จ. สตูล
โทร.089-974-6913