นายกัมพล รายา

อายุ 57 ปี   สาขา :สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 219 หมู่ที่ 2 ต.กำแพง อ.ละงู จ. สตูล
โทร.086-969-2819