นางกอลียะ แสงขาว

อายุ 71 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 9 ต.กำแพง อ.ละงู จ. สตูล
โทร.064-458-0205