นางกูอา ล๊ะกูหมาด

อายุ 74 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.0854926772