นางสาวจันทร์สิริ สัสดี

อายุ 52 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 197 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.0895949434