นางรอหวัน เตาวะโต

อายุ 69 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.089-6457812