นายภควัตร วิจิตรไพโรจน์

อายุ 44 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 186/1 ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ. สตูล
โทร.086-6929947