นางปพิชญา นวลบุญ

อายุ 54 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 105 หมู่ที่ ๗ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ. สตูล
โทร.๐๘๕-๐๗๘๕๔๑๒