นายเวช เพ็งแก้ว

อายุ 74 ปี   สาขา :สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน
ทีอยู่ : 22 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.0856725635