นายอะบีสอหาญ ขำนุรักษ์

อายุ 60 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 178 ม.2 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.0812338707