นางชะไมพร แซ่อึ่้ง

อายุ 64 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 29 หมู่ที่่1 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.0813962045