นางลีม๊ะ สง่าบ้านโคก

อายุ 2 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : 56 ม.5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ. สตูล
โทร.0980676809