นางร่อฝี้หญ้า หนูชูสุข

อายุ 2 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 19 หมู่.6 ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ. สตูล
โทร.0946914425