นายอาสีด สามัญ

อายุ 76 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : 11 ม.3 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.098-7120380