นายสะอาด หมาดทิ้ง

อายุ 86 ปี   สาขา :สาขาภาษาและวรรณกรรม
ทีอยู่ : 98 ม.4 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.0817386276