นายดาหลี กระเวนเวช

อายุ 54 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : 47 ม.3 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.0648238231