นางสาวสาเปี๊ยะ สามัญ

อายุ 45 ปี   สาขา :สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีอยู่ : 62 ม.3 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.098-7120380