นางฮอเดียะ หลังเกต

อายุ 58 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 425 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.0951059362