นายการีม เก็บกาเม็น

อายุ 57 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 300/1 ถ.ยาตราสวัสดี ต.พิมาน อ.เมือง จ. สตูล
โทร.084-6325344