นางนพคุณ สมะบุพ

อายุ 73 ปี   สาขา :สาขาศาสนาและประเพณี
ทีอยู่ : 212 ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ ต.พิมาน อ.เมือง จ. สตูล
โทร.086-9651837