นายเหม กาสา

อายุ 69 ปี   สาขา :สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 120 หมู่ 1 บ้านควนดินแดง ต.ควนขัน อ.เมือง จ. สตูล
โทร.0620915724