นาง ฮาหวา อาหน่าย

อายุ 73 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 68 ม.6 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.-