นายสาแล๊ะ นุ้ยเด็น

อายุ 74 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 86 ม.1 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.0855947686