นาย บ่าว เหมซะ

อายุ 74 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 115 ม.2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.0808742939