นาง ตีม๊ะ ลำโป

อายุ 57 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 122 ม.2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.-