นายหมาดเหยน ยาประจัน

อายุ 73 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.0911696191