นายอับดุลมูญีบ ใบจิ

อายุ 47 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 2 บ้านควนโท๊ะ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.081-6085240