นายจัด นุ้ยจันทร์

อายุ 73 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : 40 หมู่ที่ 6 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ. สตูล
โทร.0635247762