นางจัลวาตีย์ ติงสา

อายุ 61 ปี   สาขา :สาขาศาสนาและประเพณี
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 75 หมู่ 1 บ้านควนเก ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.082-4362954