นายศักดา ไสยานัย

อายุ 63 ปี   สาขา :สาขาศิลปกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 6 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.089-7335912