นายอำสอด กาเส็มส๊ะ

อายุ 64 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 6 บ้านนาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.082-5434047