นางสาวนวิยา หมาดตา

อายุ 53 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 3 ต.เกตรี อ.เมือง จ. สตูล
โทร.080-9168856