นางกอดีเย๊า จันทร์เรือง

อายุ 50 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : 2 หมู่ที่ 2 ต.เขาขาว อ.ละงู จ. สตูล
โทร.093-709-8313