นายหมาด หลีนุ้ย

อายุ 67 ปี   สาขา :สาขาศิลปกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 3 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ. สตูล
โทร.062-0702426