นายประเสริฐ ดำท่าคลอง

อายุ 62 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.0917363153