นางจำปี สุกผอม

อายุ 63 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : 60 หมู่ที่ 6 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ. สตูล
โทร.083-8603961