นางปอหรา หีมปอง

อายุ 67 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.087-4796958