นางพรรณี สังข์ทอง

อายุ 71 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.087-8370570