นายอำสะ หีมปอง

อายุ 69 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.088-83551965