นางรอโสม แก้วดำ

อายุ 74 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.085-8351966