นางยุภา ทุ่งปรือ

อายุ 66 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 35/5 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.086-8341961