นางมณี เศษแอ

อายุ 67 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.084-7351968