นายชยภัทธ์ หล่อสุพรรณพร

อายุ 69 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 37/5 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.081-8398022