นายพวง จันทร์นวล

อายุ 71 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 119/1 หมู่ที่ 7 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.087-8351966