นางพัน ร่วมพัน

อายุ 73 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 7 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.080-8351962