นางประไพ ยังนิ่ง

อายุ 58 ปี   สาขา :สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน
ทีอยู่ : 103 หมู่ที่ 1 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ. สตูล
โทร.082-8290861