นายสมโภชน์ พลเพชร

อายุ 69 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 58/2 หมู่ที่ 6 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.094-9381505