นางสุพรรษา มินชะ

อายุ 46 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 6 ต.ุป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.089-0717841