นายปัก ชูแสง

อายุ 50 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ต.ุป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.083-1944805